Autor i inicjator Projektu - Marek W. PIŁAT
Ustalenia
przedprojektowe
Projekt X
"Hydro-Avia-Park
Projekt XX
"Hydro-Avia-Show"
Projekt XXX
"Hydro-Avia-Port"
Pojęcia podstawowe Projektu
                                       


 Projekt "Hydro Avia XXX", którego celami podstawowymi są :

stworzenie kilkudziesięcioosobowej grupy roboczej, która zrealizuje części Projektu "Hydro Avia XXX" zwane celami, a mianowicie :
Cel nr 1 - składający się z :
A). części wstępnej - wyboru formy prawno-ekonomicznej przedsięwzięcia, powołania tegoż, zarejestrowania itd.;
B). realizacji Projektu X - "Hydro-Avia-Park"

Cel Nr 2 - Projekt XX - "Hydro-Avia-Show"
Cel Nr 3 - Projekt XXX - "Hydro-Avia-Port"
które omówione są w dalszej części nin. Projektu i związane są z wodnym lotnictwem (wodnosamolotami, łodziami latającymi, samolotami i śmigłowcami - amfibiami).
Lotnictwo jest bardzo widowiskowym tematem i wzbudza od lat ogromne zainteresowanie.Na dodatek - wodne lotnictwo jest w Polsce zupełnie nieznanym tematem!!
UWAGA ! Każdy z podprojektów (zwanych celami) można zrealizować osobno po wykonaniu części wstępnej Celu nr 1 !!!

Jak wspomniano na wstępie - Projekt ma za zadanie stworzyć kilkudziesięcioosobową grupę roboczą, składającą się z zamieszkałych na terenie powiatu szczecineckiego :
A - absolwentów wyższych uczelni nie mogących wykorzystać posiadanych kwalifikacji zawodowych na objętych stanowiskach pracy i pomóc im w wykreowaniu własnych stanowisk pracy w nowej, utworzonej wspólnie strukturze prawno - ekonomicznej;
B - studentów wyższych uczelni ostatnich lat studiów stojących przed problemem wyboru tematu pracy licencjackiej lub magisterskiej, aby podjęli jeden z tematów wynikłych z założeń Projektu "Hydro Avia XXX" lub jego subprojektów.
C - uczniów ostatnich lat nauki szczecineckich szkół średnich m.in. w celu praktycznego poznania problemów opisywanych w pracach dyplomowych oraz zdobycia praktyki zawodowej (stażu)
D nielicznych ochotników - osoby z wyższym wykształceniem w zawodach lub osoby  posiadające umiejętności w zawodach :           
a). rusycysta; g). architekt;
b). germanista; h). artysta- muzyk;
c). anglista; i). oficer marynarki handlowej - nawigator;
d). psycholog; j). ekonomista
e). socjolog; k). radiofizyk;
f). fotografik  l). inżynier-mechanik
m). żołnierz zawodowy (emeryt) - dowódca oraz pilot-dowódca, nawigator lotów, logistyk;
n). artysta - grafik lub malarz
Zadaniem utworzonej grupy roboczej, składającej się osób wymienionych w punktach A, B (oraz C - tylko osoby pełnoletnie) będzie między innymi:
a) ustalenie potrzeb materialnych oraz oczekiwań i źródeł motywacji członków GRUPY przystępującej do realizacji PROJEKTU "Hydro-Avia XXX"
b) znalezienie najlepszej do realizacji PROJEKTU "Hydro-Avia XXX" formy prawno-ekonomicznej oraz doprowadzenie do zarejestrowania przez właściwy organ państwowy.

U podstaw wyboru musi istnieć kryteriun pierwszeństwa wyboru takiej formy prawno-ekonomicznej działalności, która nie spowoduje negatywnych skutków ekonomiczno-prawnych względem uczestników Projektu z powodu fiaska realizacji, a to chociażby z tej przyczyny, że uczestnikami Projektu będą osoby młode, u progu kariery zawodowej, nie posiadające majątku osobistego, które nie mogą być z powodu pozytywnego działania obarczone nawet ograniczoną odpowiedzialnością materialną.
c). przyjęcie zasad i celów działania w postaci Projektu "Hydro-Avia-XXX" i jego trzech podprojektów w oparciu o przygotowane przez inicjatora materiały, uszczegółowienie Projektu, ew. ustanowienie innych celów - przyjęcie Projektu jako PROGRAMU "Hydro-Avia XXX" i zasad jako podstaw statutowych
d). rozpoczęcie działalności gospodarczej i działalności statutowej
e). pozyskanie źródeł finansowania działalności Projektu
f). równoległa realizacja przyjętych celów ;
g). sukcesywne tworzenie nowych miejsc pracy dla członków GRUPY na zasadzie samofinansowania lub z dofinansowaniem z Funduszu Pracy.
h). stworzenie permanentnie działającego, samodzielnego organizmu gospodarczego.
Szczegółowe wykazy podstawowych zadań do realizacji poszczególnych części Projektu "Hydro Avia XXX" znajdują się w dalszej części dokumentacji nin. Projektu. Zawarty w dokumentacji Projektu jest również "Wykaz pojęć podstawowych" występujących w Projekcie.

Realizując przedstawione wyżej cele grupa robocza (zwana dalej GRUPĄ) może korzystać z pomocy projektowanego Zespołu Wsparcia składającego się z osób wymienionych w punkcie D, a zwłaszcza psychologa, socjologa, pedagoga itd.
Projekt przewiduje też  z a p r o s z e n i e  do udziału w Zespole Wsparcia i ew. utworzenie organu o nazwie Rada Dyrektorów, który składał by się z aktualnych i emerytowanych dyrektorów i właścicieli niestety nielicznych szczecineckich przedsiębiorstw, które dobrze funkcjonowały lub funkcjonują, w celu uzyskania międzypokoleniowej wymiany doświadczeń.
Projekt nie może być bazą do jakiejkolwiek działalności politycznej.
W swoich założeniach Projekt przewiduje również te rodzaje działalności, które odbiegają od standartowych pojęć o rozpoczynaniu działalności gospodarczej, a które zakładają istnienie kilku dodatkowych płaszczyzn działania m.in. o charakterze naukowym, informacyjnym oraz wychowawczo-edukacyjnym, o czym poniżej.
Ponieważ istnieje konieczność zorganizowania ludzkiego działania - przyjęto wstępnie kilka zasad działania, do czasu ostatecznego sprecyzowania ich przez zespół.
stworzenie stanowisk pracy dla członków grupy realizującej Projekt;
współudział w stworzeniu dużej liczby sezonowo funkcjonujących stanowisk pracy przy obsłudze ruchu turystycznego i widowiska;
rozwój form współpracy regionalnych przedsiębiorstw;
wykreowanie nowych rodzajów wytwórczości w regionie;
uzyskanie doświadczenia zawodowego przez absolwentów wyższych uczelni i szkół średnich;
stworzenie grupy specjalistów krajowych w dziedzinie organizacji i eksploatacji wodnych portów lotniczych oraz eksploatacji turystycznych szlaków wodnosamolotowych;

 
Projekt "Hydro-Avia-XXX" - ustalenia przedprojektowe |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
| Projekt XXX"Hydro-Avia-Port" |
Pojęcia podstawowe | Zasady realizacji Projektu | Indeks tematów Projektu |
Wykaz tematów opracowań dla uczelni |
Linki |