Propozycje
lokalizacji
Projekt X
"Hydro-Avia-Park
Projekt XX
"Hydro-Avia-Show"
Projekt XXX
"Hydro-Avia-Port"
Pojęcia podstawoweProjektu Pytania i
odpowiedzi

       Ustalenia przedprojektowe


Sytuacja ogólna : Szczecinek, miasto powiatowe w województwie zachodniopomorskim, liczące wg stanu na dzień 30 czerwca 2001 r. 41 948 mieszkańców ( w tym : 21 873 osoby płci żeńskiej,  20.075 osoby płci męskiej) od kilku lat trapi pogłębiający się kryzys ekonomiczny, przechodzący od stagnacji do regresu gospodarczego.
Zresztą powiat szczecinecki został wpisany w roku 2001 na rządową listę powiatów objętych regresem. Niestety poza wpisem na listę powiatów w regresie rząd nie udzielił powiatowi i miastu znaczniejszej pomocy.
                                         
Ekonomiczne znamiona regresu oddziałują na większą część społeczeństwa miasta, gminy i powiatu Szczecinek.
Widomą oznaką tego stanu jest ustawiczny wzrost liczby bezrobotnych w ostatnich dwóch latach do stanu nigdy nie notowanego - w tym większość osób bez prawa do zasiłku.
Oficjalne dane na ten temat przedstawia tabela w kolumnie obok.
Maleje z roku na rok liczba tworzonych stanowisk pracy, a liczba zwolnień z pracy dawno już przekroczyła liczbę utworzonych miejsc pracy.

Jednocześnie miasto, gmina i powiat Szczecinek posiadają wiele nie wykorzystanych potencjałów, z których część zaczyna stanowić wstydliwy wyrzut dla władz samorządowych i państwowych, jak choćby niewykorzystany wysoki potencjał intelektualny, w tym wysoka liczba absolwentów uczelni wyższych pochodzących z powiatu szczecineckiego (także szkół średnich) nie znajdujących pracy na terenie powiatu.

Duża grupa wspomnianych wyżej absolwentów wyższych uczelni i szkół średnich nie znajduje zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś liczna grupa absolwentów emigruje ze Szczecinka w poszukiwaniu pracy.Toteż miasto - mimo dodatniego przyrostu naturalnego (14 osób  w roku 2000 - przyp. - różnica między ilością narodzin a zgonów > dodatni przyrost naturalny) - a właściwie liczba ludności - systematycznie maleje, miasto się wyludnia.

  Do tego na terenia miasta i powiatu rezyduje spora liczebnie grupa ludzi z wyższym wykształceniem i wysokimi kwalifikacjami fachowymi w rozmaitych dziedzinach, która znalazła się bez pracy, częstokroć na wcześniejszych emeryturach, zasiłkach przedemerytalnych etc. skutkiem ustawowych uregulowań ostatnich lat, rujnujących gospodarkę Pomorza Zachodniego.
Ludzie ci, do niedawna uprawiający zawody takie jak: żołnierz zawodowy, inżynier budowlany, nauczyciel nie znajdują możliwości zrealizowania swoich kwalifikacji i umiejętności w aktualnych warunkach.


 
"Najpoważniejszy" szczecinecki  zabytek - wieża kościoła Św. Mikołaja z XV w.- oprócz jednego skrzydła zamku książęcego oraz kaplicy na byłym  żydowskim cmentarzu  (dziś to zbór ewangelicki)  i budynku ratusza z XIX w. - to najwartościowsze  zabytki architektoniczne tego biednego w przeszłości miasta.
Remont ratusza z XIX w. odbył się chyba kosztem  XV -wiecznej  budowli. Czy  stało  się  to  za  wiedzą  licznie reprezentowanych  w Radzie Miejskiej historyków ?  Nie wiem !
A poza tym - po  co  mają  przybywać  i
co mają oglądać przybysze ??
     
Rok Miasto
liczba
bezrob.
Powiat
liczba
bezrob.
Powiat
stopa
bezrob
.
1998 3.252 9.572 24,3 %
1999 3.876 9.974 28,0 %
2000 4.285 10.714 30,9 %
2001*)
2001**)
4.567
4.964
11.072
12.012
32,0%
34,4%
*) stan na 30.06.2001 r.
**) stan na 31.12.2001 r.

Dane o bezrobociu już nieaktualne ! Bezrobocie rośnie ! Wykresy ! Więcej >>
  M I N U S Y  
  Przy przebudowie ulicy Ordona zniszczono biegnący wzdłuż granicy Parku Miejskiego żywopłot, powodując podwyższenie poziomu hałasu (zwłaszcza komunikacyjnego) w samym Parku oraz umożliwiając spływ spalin bezpośrednio w głąb Parku. Uprzejmie przypominam, że roślinność jest uznanym naukowo ekranem akustycznym oraz filtrem i regeneratorem powietrza !  
     
  Autor ubolewa, że jego wieloletnie starania, przekazywane poprzez komórkę IRP w miejscowym Powiatowym Urzędzie Pracy a  polegające na przekazywaniu sugestii urzędnikom Urzędu Miasta Szczecinka o konieczności powołania stanowiska "strażnika wody" - pozostały bez echa.  
     
 

Kiedy po przebudowie ul. Bohaterów Warszawy, przebiegającej od centralnego placu miasta i ratusza poczęto montować zakupione daleko w Polsce latarnie uliczne, odezwały się jedynie nieliczne głosy osób znających temat, iż stylistyka latarni nie odpowiada architekturze ulicy, której najstarsze budynki pochodzą z końca XIX wieku, zaś stylistyka latarni każe przypuszczać, że wzorce pochodzą z początku XIX wieku.
"Żeliwne" latarnie okazały się być bublem wykonanym w znacznej mierze z tworzywa sztucznego z piaskiem, wzmocnionego blachą. Na dodatek latarnie okazały się również być wrażliwe na korozję ! Dowodnie można się o tym przekonać oglądając jedną z tych kosztownych latarni stojącą przed domem towarowym PSS zwanym popularnie "blaszakiem".
Może magistraccy urzędnicy następnym razem łaskawiej spojrzą na ofertę miejscowego producenta ??

 
     
  Przed paru laty lokalna, szczecinecka gazeta rozwodziła się piórem swego dziennikarza nad fatalnym brakiem przezorności władz miejskich z tzw. okresu socjalistycznego, a związanych ze zbudowaniem ze środków P.P. Totalizator Sportowy stadionu miejskiego na nieużytkach koło Placu Wazów (tzw. stadion "Lechii" lub polski).
Przenikliwe oko dziennikarza zajrzało nawet pod powierzchnię ziemi i dopatrzyło się słusznie tzw. soczewki wapiennej pod obwałowaniem stadionu, w miejscu, gdzie socjalistyczny projektant posadowił trochę większy od "sławojki" budyneczek dla spikera zawodów. Niestety, kiedy opiewany tutaj dziennikarz spojrzał na zachód, jego wzrok poraziło skutecznie słońce, w związku z czym nie dojrzał ......
Czego nie dojrzał dziennikarz, nie dojrzały również władze miejskie !
O tym czego nie dojrzały władze miejskie, ale podobno ma dojrzeć Prokuratura w Szczecinku piszę na oddzielnej stronie więcej >>


 

 

Mieszkańcy miasta Szczecinka w latach 1987 - 2001
......
miasto - mimo dodatniego przyrostu naturalnego(14(!) osób  w roku 2000 -przyp.aut.) - a właściwie liczba ludności - systematycznie maleje, miasto się wyludnia.

 
Wykres przedstawia zmieniającą się w okresie  ostatnich 15 lat liczbę mieszkańców Szczecinka.
 Jak widać - spadek następuje od 1995 roku i nie  należy go chyba przypisywać migracji ludności  do przekazanego w 1993 roku Bornego Sulinowa,  dokąd przeprowadziła się spora ilość dotychczasowych mieszkańców Szczecinka
.
Czerwona linia obrazuje stan aktualny - Szczecinek na koniec roku 2001 ma mniej obywateli niż w 1990 r. To nie jest normalna sytuacja ! Przyczyny ??
 
Plebiscyt na 700- lecie Szczecinka - już są pierwsze kandydatury - kliknij na link


Panorama Szczecinka z jez. Trzesiecko z Wyspy Sitowia
Panorama Szczecinka widziana od strony Wyspy Sitowia na jeziorze
Trzesiecko z potężną bryłą kościoła NMP, pozornie wtopioną w obiekty
Zamku, znajdujące się znacznie bliżej. Widoczne białe hangary ośrodka
żeglarskiego Zespołu Szkół Mechanicznych.
                                       
Jednym z niewykorzystanych potencjałów miasta i gminy Szczecinek oraz powiatu szczecineckiego są ich turystyczne walory, zwłaszcza lasy i jeziora.
Niestety, jak do tej pory nie sprawdziła się koncepcja rozwoju turystyki opracowana przez władze miasta Szczecinka i wpływ turystyki na przezwyciężanie regresu ekonomicznego jest znikomy.
Np. liczbę przybywających do Szczecinka turystów w tzw. turystyce pobytowej w roku 2000 można w przybliżeniu ocenić  iż stanowi ona zaledwie co najwyżej 15-20% liczby turystów tej samej kategorii z końca lat sześćdziesiątych lub z lat siedemdziesiątych, choć oczywiście niższe były oferowane standardy usług.
Znana jest przyczyna tego stanu , a mianowicie postępujące wskutek "rewolucji solidarnościowej" *) zubożenie społeczeństwa polskiego.

Władze miejskie nie oferują swoim mieszkańcom poprawy warunków do wypoczynku.
Istniejący od początku XX wieku park nad jeziorem Trzesiecko właściwie nie uległ zasadniczym zmianom, (poza ograniczeniem powierzchni na rzecz jezdni ul. Ordona) jeśli mowa o zainstalowanych tam urządzeniach do rekreacji i wypoczynku.
Właściwie umożliwia on (park) wypoczynek czy rekreację ludziom w wieku dojrzałym (spacery) oraz dzieciom (nowo wyposażony plac zabaw) - dla dorastającej młodzieży i osób dojrzałych, preferujących  czynny wypoczynek nie zainstalowano do tej pory żadnego z popularnych na świecie urządzeń (ścianek, półbeczek, itd.)  do uprawiania popularnych sportów w rodzaju deskorolek lub łyżworolek, nie ma też prostych urządzeń gimnastycznych jak rek, koń, równoważnia etc, nie ma ścianki wspinaczkowej.
Dla tej ostatniej grupy osób park i przylegający doń las wokół jeziora Trzesiecko jest głównie areną wyścigów rowerowych, marszów lub biegów.
Praktycznie nie istnieją miejskie (komunalne) kluby żeglarskie - ilość aktualnie użytkowanych na jeziorze Trzesiecko jednostek pływających w porównaniu z końcem lat sześćdziesiątych i latami siedemdziesiątymi stanowi niewielki odsetek.

W efekcie miasto  ma  n i e w i e l e  do zaoferowania turystom, a jednocześnie posiada więcej niż podstawową bazę  turystyczną !

Pozytywem wydaje się być fakt pobudowania części traktów komunikacyjnych od centrum miasta (od pubu "Mezzo") w stronę znacznie większego, drugiego szczecineckiego jeziora Wielimie, które jest absolutnie nieznane większości mieszkańców Szczecinka.
Niestety, ciąg ten nie jest dokończony.

Podobnie należy ocenić budowę pływalni miejskiej.

                                       
Dodatkowo, poważną przyczyną napięć, frustracji mieszkańców Szczecinka oraz obniżenia poziomu ruchu turystycznego jest fakt występowania na terenie całego miasta, gminy oraz powiatu (także pozostałych terytoriów kraju) "skrywanego" przez władze państwowe zespołu negatywnych zjawisk fizycznych i społecznych o przyjętej przez społeczeństwo nazwie FONON **).
Uniemożliwia ono w znacznym stopniu wypoczynek także na terenach parkowych, na łonie natury.
Zjawiska te zostały wywołane około 1992 r. w skali masowej na terenie całego kraju i przetrwały w swoich rozwojowych, negatywnych formach na następne (niestety) dziesięciolecia z powodu tolerowania tych zjawisk przez władze państwowe.
Opisywany tutaj zespół negatywnych zjawisk fizycznych cechuje powstanie i istnienie olbrzymiej ilości duktów fononowych, przenoszących na olbrzymie, trudne do ustalenia przez obywatela odległości rozmów, zachowań, obrazów pozornych, imaginacji - potęgujących istniejący hałas oraz stwarzających kryminogenne sytuacje.


Niestety, pozostawia wiele do życzenia czystość wód jeziora Trzesiecko oraz jego całego wybrzeża, do czego przyczyniła się dostępność jednorazowych opakowań, popularność styropianu do sporządzania okolicznościowych jednostek pływających i zabezpieczania dzieci przed utonięciem.

Wskazane wyżej przesłanki skłaniają do
sformułowania następujących wniosków :


w m. i gm. Szczecinek istnieją podstawowe warunki do zorganizowania turystyki pobytowej na znacznie większą skalę niż dotychczas;
m. Szczecinek nie wykorzystuje w pełni wyjątkowego usytuowania nad jeziorem Trzesiecko;
jezioro Trzesiecko w m. Szczecinek jest wykorzystywane turystycznie i sportowo w bardzo niewielkim stopniu;
tylko imprezy turystyczno-sportowo-widowiskowe o wyjątkowym charakterze !! są w stanie przyciągnąć  do miasta i gminy Szczecinek liczniejsze rzesze turystów i należy takie imprezy organizowac !;
w mieście, gminie oraz powiecie Szczecinek zamieszkuje wielu studentów wyższych uczelni oraz osób kończących szkoły średnie;
jest wielu absolwentów wyższych uczelni oraz bezrobotnych, rencistów i emerytów z wyższym wykształceniem, nie mogących wykorzystać w pełni posiadanych kwalifikacji lub też ich potwierdzić lubodnowić; w powiecie powiększa się populacja bezrobotnych, w tym najliczniejsza - bez prawa do zasiłku;
z miasta, gminy i powiatu Szczecinek masowo emigruje w poszukiwaniu zatrudnienia oraz lepszych warunków życia  grupa ludności o wysokim poziomie wykształcenia : średnim i wyższym;
istnieje konieczność stworzenia specyficznego powodu do zintensyfikowania działalności gospodarczej i zatrudnieniowej.Na bazie powyższych wniosków przedstawiam niniejszy
"Projekt Hydro Avia XXX" - Szczecinek 2002"
jednocześnie zapraszając wszystkie osoby, instytucje
oraz przedsiębiorstwa do których ten Projekt jest
adresowany do wspólnej realizacji lub współpracy


      Z poważaniem

Autor i inicjator projektu
O autorze - sam autor ! Kliknij !
 Marek W. Piłat

.
PS. Wszelkie zapytania i wątpliwości proszę uprzejmie
kierować na adres e-mailowy (z zachowaniem pisowni)

Wodnosamoloty@ars.nazwa.pl  lub
wodnosamoloty@poczta.onet.pl
Dotychczasowy adres e-mail tj. Wodnosamoloty@digitalme.com nie funkcjonuje - serwer w USA zaprzestał pracy.
Na wszystkie te pytania staram się odpowiedzieć w tej
witrynie, w rozdziale "Pytania i odpowiedzi".

*). Jestem zdania, że rzeczywiste prawa obywateli, mające podstawy w sytuacji  ekonomiczne większości  obywateli naszego  państwa, zostały zastąpione zbiorem wielu innych, rzekomo lepszych praw, ale tylko "na papierze", przy jednoczesnym pogorszeniu sytuacji  materialnej prawie połowy populacji.
Trudno to nazwać rewolucją ! Zwłaszcza wtedy, gdy w tym czasie pojawia się około 3 milionowa (wg danych rządu) grupa wg kapitalistycznej terminologii "ludności zbędnej" żyjącej w Polsce  "z niczego.
( Pewnie ta definicja nie jest precyzyjna, ale chwilowo lepszej nie  potrafię sformułować. )
 
   
**). Kolejne rządy RP były tak "biedne", że nie były w stanie zaproponować własnej terminologii dla FONON-u
Jedna z atrakcji - statek spacerowy "Danusia II" podczas jednego z
nielicznych rejsów.
Przyczyną tych nielicznych rejsów jest brak amatorów rejsów i
wspomniane  zubożenie mieszkańców. Statkiem sezonowo dowodzi  i kieruje bezrobotny w swoim zawodzie III oficer marynarki
handlowej, który posiadł  również uprawnienia do żeglugi
śródlądowej.
Trzy fotografie prezentowane na tej stronie pochodzą z fotogalerii
witryny internetowej "Szczecinek On line" firmy Comdrev.
Aby pobrać pliki dokumentacji - proszę kliknąć na ikonę WORDa Całość dokumentacji Projektu jest również
 dostępna w postaci plików do pobrania.
Dokumentację sporządzono w edytorze tekstów
WORD'2000; pliki mają format "doc".                                               Proszę kliknąć na ikonę ! 

 
1/2 serio...
Autor nin. Projektu (także tej witryny) wytypował do wykonywania zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz ekologicznego imprezy "Hydro-Avia-Show" w Szczecinku najlepszą jednostkę spośród polskich jednostek straży pożarnych - Ochotniczą Straż Pożarną w Kopydłowie.
Email
w tej sprawie został wysłany dwa dni temu (8-go stycznia 2002 r.). O wyborze poinformowano Komendę Główną Straży Pożarnych. Na razie brak odpowiedzi w sprawie przedmiotowego emaila, trwają próby nawiązania kontaktu z OSP w Kopydłowie za pośrednictwem
"Gazety Krakowskiej".
Jak udało się ustalić Ochotnicza Straż Pożarna w Kopydłowie zabezpiecza przeciwpożarowo Telewizję Kraków oraz drugi program Telewizji Polskiej.

Skradziony, dwupokładowy statek wskazany strzałką ! Zdjęcie z ok. 1936 r.
Historia sprzed 55 lat, która nie zainteresowała Prokuratury w Szczecinku przez długie lata ! "Kradzieje" z Warszawy w roku 1946 z jez. Trzesiecko w Szczecinku skradli prawie 30 metrowej długości statek, a następnie porzucili go w Poznaniu !

Więcej >>

 

Witryna Projektu z założenia nie powinna służyć celom politycznym, ale też trudno odmówić rozlicznym prośbom młodych a niezamożnych mieszkańców Szczecinka i powiatu, których nie stać na własną witrynę WWW oraz wydawnictwo prasowe. Dlatego krótki komunikat !
Przyszłość należy do młodych, niezwiązanych ze znanymi partiami politycznymi. Przyszłość należy do bezpartyjnych ugrupowań regionalnych.
"Młodzi, Zieloni, Czyści" -
tak ma się podobno nazywać nowe ugrupowanie, które pragnie wziąść udział w najbliższych wyborach do samorządu terytorialnego m.in. do Rady Miejskiej w Szczecinku.


Zgadzam się z tym, popieram i dlatego zamieszczam ten komunikat !
Dodaję informację : bywa, że w Szczecinku zostaje się radnym otrzymując około 300 głosów mieszkańców.

1/2 nie na serio...

Pomorze Zachodnie ma swoją terminologię polityczną, która szybko przyjmuje się w innych częściach Polski.

Burżazja (nie mylić z burżuazją) - w gruncie rzeczy "klasa średnia" i wyższe.


Kumuniści (nie mylić z komunistami) - w zasadzie wszyscy pozostający poza burżazją oraz szlachtą i arystokracją.


Jest jeszcze nieliczna arystokracja i szlachta , ale te grupy społeczne po uświadomieniu sobie, iż ich śmiertelnym wrogiem była i jest burżazja, przeszły do permanentnej opozycji do wszystkich i do wszystkiego. Jak zapowiadają przedstawiciele rodów arystokratycznych i szlacheckich - nawet w sytyacji powrotu (zdobycia) władzy przez te grupy społeczne - arystokracja i szlachta pozostaną w opozycji do własnej władzy.

Co do chłopstwa - niech się zdecyduje, czy jest, czy go nie ma , bowiem najczęściej chce być burżazją, a kiedy bieda, to ta niby burżazja znowu chłopstwem chce zostać...

Komuniści - jak na razie - ustalono istnienie komunistycznej trójki zwanej "jaczejką" składającej się z następujących osób :
Xsiążę Pan (nazwiska nie podaję ze względu na konspirację, mimo iż jest historyczne i powszechnie znane) oraz ja, czyli autor Projektu.


Ponadto społeczeństwo dzieli się na :
LUD (ok. 1 % populacji, ok 95 % PKB) oraz NARÓD (ok. 99%
populacji i cała ok. 5% reszta PKB).
I dopiero teraz termin DEMOKRACJA ma swój sens !!!

 Za około (było 9 - pozostało 8 ) lat upłynie 700 lat od chwili założenia miasta Szczecinka.  Wydaje  się,  że czas  już zacząć myśleć o tej rocznicy, a przede wszystkiem przygotować plan działania.
Uważam, że obywatele miasta Szczecinka (oraz wszystkie inne osoby) mogliby składać swoje wnioski dot. obchodów 700 rocznicy założenia miasta Szczecinka w tut. Muzeum Regionalnym.
Mam nadzieję, że nie zabraknie wśród nich wniosków np. o sporządzenie modeli panoram Szczecinka na przestrzeni dziejów oraz propozycji zaznaczenia na głównych traktach komunikacyjnych miasta przebiegu ulic przed wiekami, usytuowania budowli, mostów etc.

I N F O R M A C J A
 Pisemne egzemplarze nin. Projektu są do
 wglądu w:

1).Archiwum Państwowym w Szczecinku przy
ulicy Parkowej 3 ( godz. 7,30 -15,30) oraz w

2).Klubie KPPD SA "Drzewiarz" w Szczecinku
przy ul. 1-go Maja (u kierownika Klubu Pana Pietrzaka).

Wkrótce można też będzie wypożyczyć "do
domu" płytę CD z zawartością nin. witryny.

O przewidywanym terminie spotkania z osobami
zgłaszającymi akces do Projektu powiadomię
poprzez ogłoszenia i pocztę elektroniczną.


Przykro mi, że witryna udostępniona została z opóźnieniem.
Przyczyną był nadesłany pocztą elektroniczną ze Stanów Zjednoczonych wirus "Nimda.E", który zniszczył większość stron witryny,
Przepraszam ! Dziękuję !
Propozycje lokalizacji "Hydro-Avia-Parku i Portu" | | Projekt "HYDRO-AVIA-XXX"-założenia |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
| Projekt XXX"Hydro-Avia-Port" |
Pojęcia podstawowe | Zasady realizacji Projektu| Indeks tematów Projektu |
Wykaz tematów opracowań dla uczelni |
Strona tytułowa | Linki |
Mapa - lotnisko NAwodne Szczecinek (Shchetsinek) jez. Trzesiecko) | | Mapa - jez. Wielimie |


stat4u