Hydro-Avia-
XXX Projekt"
Projekt X
"Hydro-Avia-Park
Projekt XXX
"Hydro-Avia-Port"
Lokalizacja
"Hydro-Avia-Park-u"
Pojęcia podstawowe Projektu

Menu podręczne udostępnia całą witrynę. Otwieranie, zamykanie menu - 2 kliknięcia lewym przyciskiem.
Każdą z 3 części Projektu "Hydro-Avia-XXX" można realizować oddzielnie pod warunkiem wykonania Części Wstępnej Projektu X "Hydro-Avia-Park"tj. uzyskaniu osobowości prawnej itd.Cel Nr 2 zorganizowanie trzydniowego (piątek - niedziela), jedynego w Polsce pokazu lotniczego wodnosamolotów i śmigłowców-amfibii w Szczecinku, (w tym pokazów startów i wodowań) na jeziorze Trzesiecko z udziałem 50-60 000 widzów oraz kilkudziesięciu statków powietrznych, co skutkować powinno pozyskaniem znacznych środków na realizację Projektu, a dodatkowo utworzeniem wielu sezonowych miejsc pracy.
Celem do osiągnięcia jest periodyczne, co dwa lata, rozpoczynając od lata 2002 r., organizowanie na wodach jeziora Trzesiecko pokazów w locie oraz pokazów na wodzie i nad wodą niewidzianych od pokoleń w Polsce łodzi latających, samolotów-amfibii oraz śmigłowców bazujących na wodzie połączonych z ekspozycją na lądzie, (w parku) samolotów i urządzeń.
Wówczas przy nadbrzeżnej promenadzie wystąpi konieczność zaprezentowania na wodzie statków powietrznych biorących udział w pokazach.
Przewidywany jest udział kilkudziesięciu statków wodno-powietrznych, w większości do obejrzenia jedyny raz w życiu człowieka, w tym wodnosamolotów - weteranów II wojny światowej, bohaterów wielu akcji ratowniczych.
Możliwy do zorganizowania jest nocny pokaz wzlotów wodujących na wodzie śmigłowców i samolotów, połączony z pokazem ogni sztucznych wystrzelonych ze śmigłowca nad jeziorem, o ile zostanie uzyskane zezwolenie.

Ze względu na wyjątkowość pokazów przewiduje się, że w ciągu 3 dni trwania pokazów i ekspozycji do Szczecinka powinno przyjechać około 50-60 000 odwiedzających i około 5.000 pojazdów. Przyjazd tak dużej liczby widzów jest możliwy do zaplanowania poprzez dobrze zorganizowaną przedsprzedaż kart uczestnictwa w różnych formach oraz promocję. Akcja taka powinna przynieść potwierdzenie przyjazdu około 10-15 ooo widzów na 2 miesiące przed imprezą.
                                                   
   


Przewidywane jest stworzenie krótkookresowych stanowisk pracy dla bliżej nieustalonej dużej ilości osób od dłuższego czasu bezrobotnych, bez prawa do zasiłku oraz studentów, uczniów, emerytów i rencistów z terenu miasta, gminy i powiatu.

Sensowne zaplanowanie tego zamierzenia spowoduje powstanie wielu utrudnień dla mieszkańców miasta oraz turystów np. konieczność wyłączenia z ruchu kołowego wszystkich nadjeziornych ulic do osi Bohaterów Warszawy - Plac Wolności - Mickiewicza - Piłsudskiego (do ul. Szczecińskiej).

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zorganizowaniem Hydro-Avia-Show 2002 w Szczecinku jest fakt, że w maju 2002 roku odbędzie się w Berlinie wielka, międzynarodowa wystawa lotnicza ILA-2002.

Aby dać możliwość lepszego wyobrażenia o planowanej imprezie - poniżej materiały dot. jedynej tego typu imprezy - "GidroAviaSalon".


 Gelendżik nad Morzem Czarnym (Federacja Rosyjska)

Logo International Exhibition and Conference on Hydroaviation in Gelendzhik Na świecie funkcjonuje od lat jako jedyna tego typu impreza Hydro-Avia-Salon Gelendzhik, który tradycyjnie odbywa się w latach parzystych co 2 lata (również w 2002 r.) w m. Gelendżik nad Morzem Czarnym na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Jest to impreza o charakterze handlowym połączona z prezentacją najnowszych trendów w konstrukcjach amfibijnych statków powietrznych oraz w zakresie lotniczej techniki wojskowej i uzbrojenia lotniczego. Jednakże ze względu na pokazy i prezentacje wodnosamolotów na GidroAviaSalon Gelendzhik ściągają widzowie niemal z całego świata.

Szczecinecki "Hydro-Avia-Show" nie powinien i nie może stanowić w tym względzie konkurencji dla "Hydro-Avia-Salonu" w Gelendżiku, jako, że wówczas nie można liczyć na udział w "Hydro-Avia-Show" mających do pokazania najwięcej w tej branży firm rosyjskich.
Należy zadbać o współpracę z organizatorami "Hydro-Avia-Salon" w Gelendżiku
, gdyż np. przeloty wodnosamolotów z Zachodu Europy i Ameryki na targi w Gelendżiku są i tak kalkulowane w koszty "Hydro-Avia-Salonu Gelendżik", co powinno zmniejszyć koszty organizacyjne "Hydro-Avia-Show" w Szczecinku.

Zasadniczą różnicą między "GidroAviaSalon Gelendzhik" a Projektem "Hydro-Avia-Show" w Szczecinku powinien być udział w pokazach grupy latających wodnosamolotów-weteranów z Zachodu Europy i Ameryki Płn. jak chociażby :
-łodzi latających PBY "Catalina" z Holandii, -innych konstrukcji firmy Grumman - np. "Mallard", "Goose" itd.
oraz zlot użytkowanych turystycznych wodnosamolotów pływakowych, turystycznych z Niemiec i Skandynawii - co odróżnia planowaną imprezę od rosyjskiej.

Kliknij !Mapa kompleksu wystawowego Gelendzhik dostępna w powiększeniu
Wystarczy porównać ten plan Gelendżika z planem miasta Szczecinka, aby dojść do wniosku, że Szczecinek ma więcej  i mniej ! To mniej - to lotnisko w Wilczych Laskach ! Chcąc obejrzeć mapę w oryginalnym rozmiarze - kliknij !
Zdjęcie : HydroAviaSalon Gelendzhik
Beriev Be-12p200 na wodzie w Gelendżiku
Przeciwpożarowy samolot-amfibia Beriev Be-12p200 na wodzie w Gelendżiku w czasie HydroAviaSalonu 2000.
Zdjęcie : reprodukcja ze "Skrzydlatej Polski"


    Z A G R O Ż E N I A :


1)
. W toku imprezy związanej z wielokrotnym
       wodowaniem (lądowaniem na wodzie) i startami
       z wody statków powietrznych może wystąpić
       zagrożenie ekologiczne wód jeziora,  spowodo-
       wane niewielkimi wyciekami olejów silnikowych
        lub hydraulicznych, które może być przez organi-
       zatora na bieżąco likwidowane. Wystąpi też
        konieczność zaopatrywania na wodzie statków
        powietrznych w paliwo (benzynę, naftę) oraz
        oleje, które mogą spowodować ograniczone
        zagrożenie ekologiczne dzięki zastosowaniu
        zapór, absorbentów  etc. przygotowanych przez
        organizatora.


2). Innym zagrożeniem jest podwyższony poziom
       hałasu na terenach parkowych oraz w pobliskich
       mieszkaniach w czasie pokazów. Niestety, ten
       problem może być tylko badany w ramach nin.
       Projektu, brak bowiem realnych możliwości
       zapobieżenia hałasowi  powodowanemu przez
       wzlatujące lub lądujące statki powietrzne. Na
       szczęście - to ekologiczne zagrożenie wystąpi
       przez okres 5-6 dni co dwa lata.

3). Występuje też znikome niebezpieczeństwo
       katastrofy statków powietrznych, które można

       
dodatkowo zminimalizować przez właściwe
       przygotowanie lotów.


4).
 Najpoważniejszym zagrożeniem dla tego
     
projektu jest fakt braku w Polsce przepisów
       prawnych
umożliwiających potraktowanie jeziora
       jako lądowiska i pola startowego, co
uniemo-
      żliwia wydanie przez Główny
Inspektorat
       Lotnictwa Cywilnego zezwolenia na
lądowanie /
       wodowanie i starty z jeziora
.

    Spodziewać się należy, że działania związane z nin. projektem spowodują aktualizację obowiązującego i dopiero co zaktualizowanego w maju 2001 r. Prawa Lotniczego (zwłaszcza iż zawiera ono błędy legislacyjne).
Fakty prawne z dalszej i niedalekiej przeszłości, a to mianowicie, że Wojsko Polskie użytkowało wodnosamoloty pływakowe An-2MW, a aktualnie Marynarka Wojenna użytkuje bazujące na wodzie śmigłowce Mi-14 i PZL-3WM Anakonda oraz wydane jesienią roku 1999 przez GILC zezwolenie na pokazy wodnosamolotu pływakowego WILGA-104MW 2000 Hydro na Zalewie Zegrzyńskim każą przypuszczać, że znalezione zostanie korzystne rozwiązanie, jako że np. można lądowac na wodzie w sytuacji awaryjnej - prawo tego nie zabrania.
  Przypuszczać należy, że uda się uzyskać zgodę Ministra Infrastruktury (d. Transportu i Gospodarki Morskiej) już w 2002 roku, tym bardziej, że GILC musi dotrzymywać kroku trendom światowym i zobowiązaniom miedzynarodowym Polski. Współpraca z GILC w zakresie projektów Hydro-Avia-Port i Show byłaby obustronnie korzystna.

Zobowiązania międzynarodowe Polski odnośnie prawa
lotniczego zobowiązują Polskę do uregulowania prawa tak,
by było ono zgodne z prawem Unii Europejskiej oraz 
z
zaleceniami Joint Aviation Authority - światowej i
europejskiej organizacji lotniczej, gdzie
sprawy te są
zadowalająco dla wodnego lotnictwa rozwiązane.


5).
Naturalnym zagrożeniem są nieodpowiednie dla
       tego typu imprez warunki pogodowe. Aby
     
zrealizować najlepiej program Projektu "ydro-Avia
      -Show" warunki pogodowe w okresie
4 - 3 dni
       powinny być następujące :

       słonecznie,
       wiatr umiarkowany,
        minimalna widzialność nad wodą 4-5
            km,
       min. widzialność z powietrza 8-10 km,
       dolny pułap chmur ok. 500 m,
      temperatura powietrza 18-20 stopni C.
             Z tego powodu wybór terminu imprezy jest sprawą bardzo istotną, będzie skrupulatnie ustalany w oparciu o wyniki średnich pogodowych z ostatnich kilkudziesięciu lat i z tego powodu nie można podać przybliżonego bardziej terminu imprezy niż lipiec - sierpień 2002 r.

6). Brak zainteresowania pokazami ze strony producentów łodzi latających, wodnosamolotów pływakowych, śmigłowców-amfibii.


7).
Niechętny stosunek władz powiatowych i miejskich lub mieszkańców do planowanej imprezy.

   

-Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
-Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
-Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
-Główny Urząd Celny w Warszawie
-Marynarka Wojenna RP
-Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
-Komenda Główna Straży Pożarnych
-Starostwo Powiatowe
-Urząd Miasta Szczecinka
-Urząd Gminy Szczecinek
-Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku

-Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa O/Szczecinek
-Akademia Obrony Narodowej - Wydział Lotnictwa i
 Obrony Powietrznej - Warszawa-Rembertów
-Urząd Regulacji Telekomunikacji  o/Koszalin
-Polskie Linie Lotnicze "LOT"
-"EuroLot" Linie Lotnicze
-"ORBIS" Polskie Biuro Podróży
-Krajowa Izba Turystyki
-Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
-PZL Warszawa-Okęcie
-Instytut Lotnictwa
-Urząd Miasta i Gminy Borne Sulinowo
-Seaplanes Pilots Association
-International Webmasters Association
-Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Pożarnych Borne
  Sulinowo
oraz inne instytucje i przedsiębiorstwa.


Proponowane ź r ó d ł a f i n a n s o w a n i a - podobnie jak przy Projekcie X-"Hydro-Avia-Park" lub Projekcie XX-"Hydro-Avia-Port":

1). dotacja z Euroregion POMERANIA;
2). wpływy ze sprzedaży towarów reklamowych i praw do znaków handlowych;
3). pożyczka z jednej z fundacji lotniczych;
4). wpływy z działalności wystawienniczej;
5). dofinansowanie wynagrodzeń 4 dozorców przez PUP Szczecinek z Funduszu Pracy.
6). sfinansowanie jednego stanowiska pracy w ramach robót publicznych w porozumieniu z PUP Szczecinek lub Starostwem Powiatowym;
7). darowizny;
8). pożyczka z PUP Szczecinek na utworzenie stanowiska pracy;
9). środki z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
10). środki PUP Szczecinek na realizację programu "Absolwent".

"Hydro-Avia-Projekt XXX" - informacje ogólne |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Park" |  | Projekt XXX"Hydro-Avia-Port" |
| Strona tytułowa |
Pojęcia podstawowe | Zasady realizacji Projektu | Indeks tematów Projektu |
Wykaz tematów opracowań dla uczelni |
Linki |