"Hydro-Avia-
XXX Projekt"
Projekt XXX
"Hydro-Avia-Port
Projekt XX
"Hydro-Avia-Show"
Lokalizacja
"Hydro-Avia-Park-u"
Pojęcia podstawowe Projektu
 
Menu podręczne udostępnia całą witrynę. Otwieranie, zamykanie menu - 2 kliknięcia lewym przyciskiem.
Każdą z 3 części Projektu "Hydro-Avia-XXX" można realizować oddzielnie pod warunkiem wykonania Części Wstępnej Projektu X "Hydro-Avia-Park" tj uzyskania osobowości prawnej itd.
 Część pierwsza Projektu "Hydro-Avia-XXX"

- łódź latająca Beriev Be-12 PLO
- śmigłowiec bazujący na wodzie Mil Mi-14 PS

Beriev Be-12p200 w locie. Także łącze - odsyłacz
Na zdjęciu : łódź latająca Beriev Be-12p200 w czasie lotu. Właściwie jest
to samolot-amfibia
,ale określenie "łódż latająca" lepiej określa typ konstrukcji,
choć nie daje obrazu wielkości -lepsze byłoby "statek".
Zdjęcie z mat. reklamowych producenta.


Cechą szczególną proponowanych eksponatów jest to, że łaczą w sobie cechy konstrukcyjne statków powietrznych oraz jednostek pływających.
Ten rodzaj konstrukcji jest bardzo mały znany w Polsce - z łodziami latającymi nie mogły się zetknąć całe pokolenia, ze względu na fakt, że łodzie latające nigdy po roku 1945 nie były na wyposażeniu polskich sił zbrojnych, a nieliczne śmigłowce polskiej armii wskazanego typu z 2 Dywizjonu Lotniczego Marynarki Wojennej RP w Darłowie nie były nigdy w ten sposób (na wodzie) udostępniane.

Z podanych wyżej powodów eksponaty powinny się cieszyć dużym zainteresowaniem polskich i zagranicznych gości, gwarantując sukces i rozwój planowanemu przedsięwzięciu.
                                                                     Trzeba wspomnieć, że idea Hydro-Avia-Parku nie ma (jak można przypuszczać) swojego odpowiednika w skali światowej, gdyż jeśli nawet udaje się zebrać liczniejszą grupę statków powietrznych tego typu - to na krótki okres czasu okazjonalnej wystawy.

Przypuszczać można, że Hydro-Avia-Park przy odpowiedniej reklamie powinien cieszyć się dużą popularnością i być licznie odwiedzany, np. przez zorganizowane grupy przemieszczające się nad morze i z powrotem w okresie letnim.
Przypuszczenie to potwierdza ogromna popularność podobnych imprez związanych z lotnictwem.

W/g pobieżnych szacunków - "Hydro-Avia-Park" powinno odwiedzić w sezonie 2002 około 20 000 osób, dostarczając niezbędnych środków finansowych na eksploatację i rozbudowę "Hydro-Avia-Parku" oraz zapewniając pracę kilku osobom.

 Eksponowane na wodzie samoloty i śmigłowce nie będą zaopatrywane lub wypełnione olejami silnikowymi lub hydraulicznymi i w związku z tym nie spowodują zagrożenia ekologicznego dla wód jeziora i najbliższego otoczenia..
Mimo to stan środowiska ma być monitorowany w ramach Projektu.
Funkcje "Hydro-Avia-Parku" oraz "Hydro-Avia-Portu" mają wiele punktów stycznych i ich założenia
architektoniczne współpracują ze sobą.
Z tego powodu rysunkowa wizja Hydro-Avia-Portu zawiera w sobie również elementy składowe Hydro-Avia-Parku.  Przekonaj się !


Cel Nr. 1
- realizacja
             Części Wstępnej
oraz      Projektu X "Hydro-Avia-Park"


Celem do osiągnięcia jest uzyskanie źródeł stałego finansowania dalszej części Projektu poprzez zorganizowanie i urządzenie na wodach jez. Trzesiecko w Szczecinku "Hydro-Avia-Parku".


Pod tym pojęciem rozumiane jest wygospodarowanie na wodach jeziora Trzesiecko lub Wielim odpowiednio rozległej i nadającej się do tego celu przestrzeni, na której eksponowane będą na wodzie tylko dwa eksponaty w okresie początkowym (na zdjęciach obok i poniżej):

Śmigłowiec-amfibia Mil Mi-14 PS w czasie startu z wody. Także łącze do WWW  !
Na zdjęciu : śmigłowiec-amfibia Mil Mi-14 PS w czasie startu z powierzchni wody.
Na zdjęciu poniżej - ten sam typ śmigłowca podczas postoju na lądzie
Zdjęcia z mat. reklamowych producenta.
Śmigłowiec-amfibia Mil MI-14 podczas postoju na lądziePrzewidywane jest zbudowanie trwałego nabrzeża oraz krótkich pomostów pływających lub podwieszonych dla celów ekspozycji, a także niewielkiego budynku z pomieszczeniem do ekspozycji typu diorama, projekcji filmów oraz pomieszczenia biurowego (recepcja ,barek, dozorcówka).
W udostępnionych eksponatach przewiduje się możliwość sprzedaży i spożywania kawy, herbaty oraz konfekcjonowanych napojów.

Eksponaty zimę będą spędzały na lądzie z możliwością udostępnienia. Planowane jest w przyszłości zbudowanie lekkiego hangaru, umożliwiającego ekspozycję oraz remonty w okresie jesienno-zimowym.
Niestety, aby można było wydobyć z wody eksponaty na okres zimowania niezbędna jest pochylnia lub duży dźwig (nie wiadomo, czy będzie możliwość użycia dźwigu !), a to ze względu na rozmiary eksponatów. Za pochylnią przemawia możliwość jej późniejszego wykorzystania w hydro-avia-porcie. Dlatego dla potrzeb Parku przewidywana jest w późniejszym okresie budowa pochylni o konstrukcji kamienno-betonowej. Koszt tej pochylni znacząco obniża efektywnośc Hydro-Avia-Parku w pierwszym roku jego działalnosci.

W celu uatrakcyjnienia miejskich imprez w parku miejskim możliwe jest przeholowywanie eksponatów kilka razy w roku w pobliże centrum miasta.


Planuje się zorganizowanie lub wykorzystanie istniejących parkingów dla samochodów i autokarów.


W przyszłości planuje się wyeksponowanie w podobny sposób (na wodzie) zrekonstruowanej repliki prymitywnych łodzi latających z wyposażenia przedwojennej Polskiej Marynarki Wojennej oraz dalsze wzbogacanie Hydro-Avia-Parku o inne eksponaty (także na zasadzie wymiany).

Jeśli możliwości finansowe na to pozwolą - wydzierżawiony lub zakupiony zostanie egzemplarz jedynego używanego przez wiele lat (po 1970 - do ok. 1993) w Polskich Siłach Zbrojnych wodnosamolotu na pływakach - An-2 WM w celu podobnego (na wodzie) wyeksponowania.

Ponadto - jeśli będzie możliwość organizacyjna - zaproponować należy PZL Warszawa-Okęcie wyeksponowanie na wodzie jedynego latającego aktualnie polskiego wodnosamolotu na pływakach PZL-104MW Wilga 2000 Hydro bez prawa do jego zwiedzania.

Dla celów zabawowych (małe dzieci) planowane jest ozyskanie specjalnie przygotowanego śmigłowca polskiej produkcji Mi-2 z zakupu z Agencji Mienia Wojskowego, umożliwiającego symulację wznoszenia i opadania przy pomocy siłowników hydraulicznych lub mechanicznych.

   
  Z A G R O Ż E N I A :

1). Nie uzyskanie zgody właściciela jeziora na wynajem części akwenu na ekspozycję;

2). Nie uzyskanie zgody właściciela gruntów na wydzierżawienie i późniejszą sprzedaż gruntu pod ekspozycję naziemną, budynek wystawienniczo-biurowy i ew. hangaru.

3). Niezgodne z założeniami warunki dzierżawy lub zakupu eksponatów wystawienniczych;


4). Niższe niż przewidywane wpływy z działalności w początkowym okresie.


Proponowane  ź r ó d ł a  f i n a n s o w a n i a - podobnie jak w Projekcie X-"Hydro-Avia-Port" lub Projekcie XX-"Hydro-Avia-Show":

1). dotacja z Euroregion POMERANIA
2). wpływy ze sprzedaży towarów reklamowych i praw do znaków handlowych;
3). pożyczka z jednej z fundacji lotniczych
4). wpływy z działalności wystawienniczej
5). dofinansowanie wynagrodzeń 4 dozorców przez PUP Szczecinek z Funduszu Pracy;
6). sfinansowanie jednego stanowiska pracy w ramach robót publicznych
7). darowizny;
8). pożyczka z PUP Szczecinek na utworzenie stanowiska pracy;
9). środki z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
10).środki PUP Szczecinek na realizację programu "Absolwent".


UWAGA !  Niemożność zrealizowania Projektu "Hydro-Avia-Parku" w Szczecinku nie oznacza zaniechania przedsięwzięcia, powinna spowodować próbę jego realizacji w innych miejscowościach w Polsce lub w Niemczech.
     
-Starostwo Powiatowe
-Urząd Miasta Szczecinka
-Urząd Gminy Szczecinek
-Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
    O/Szczecinek
-Powiatowy Urząd Pracy Szczecinek;
-PZL Warszawa-Okęcie
-Agencja Mienia Wojskowego O/Szczecin
oraz przedsiębiorstwa.


Oczekiwane od partnerów :

     Urząd Miasta Szczecinka
     Urząd Gminy Szczecinek

korzystnych warunków dzierżawy terenu ( którego usytuowanie umożliwia realizację projektu) wraz z prawem pierwokupu w okresie późniejszym.
 
    Starostwo Powiatowe w Szczecinku

zgody na wykorzystanie akwenu jeziora na wodowisko dla wodnosamolotów oraz na utworzenie tam MWPL a chwilowo Hydro-Avia-Portu.

     Agencja Własności Rolnej Skarbu
       Państwa O/Szczecinek


zgodnych z założeniami Projektu warunków użytkowania akwenu jeziora Trzesiecko wiążących się z chwilowymi ograniczeniami praw użytkowania innych użytkowników jeśli mozliwe będzie użytkowanie jeziora jako wodowiska.


Plan realizacji "Hydro-Avia-Parku" jest szczegółowo omówiony w części Projekt X - "Hydro-Avia-Park"-
          Wykaz zadań podstawowych.

Możliwe lokalizacje "Hydro-Avia-Parku"
w Szczecinku podane są w części o tej samej nazwie.


"Hydro-Avia-Projekt XXX" - informacje ogólne |
 | Projekt X"Hydro-Avia-Port" |  | Projekt XX"Hydro-Avia-Show" |
| Strona tytułowa |
Pojęcia podstawowe | Zasady realizacji Projektu | Indeks tematów Projektu |
Wykaz tematów opracowań dla uczelni |
Linki |